Havenbedrijf Antwerpen

Raamcontract preventief en curatief onderhoud aan verkeersregelinstallaties binnen het Havengebied Antwerpen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Havenbedrijf Antwerpen
Postadres :  Zaha Hadidplein 1 , BE - 2030   Antwerpen
E-mail:   procurement@portofantwerp.com
Internetadres(sen):   www.portofantwerp.com  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamcontract preventief en curatief onderhoud aan verkeersregelinstallaties binnen het Havengebied Antwerpen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging  
Referentienummer:   B10593
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50232200
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Communicatie
In plaats van:
documenten
Te lezen:
aangepaste documenten
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
- Addendum 1 werd toegevoegd
- 'aangepast bestek na addendum' vervangt het oorspronkelijk bestek en
- 'meetstaat na addendum' de oorspronkelijke meetstaat.