Aquafin Nv - Directie Asset Management

V1255002 - Dendermonde, vervangen LS en leidingwerk PS Hoogveld aan de Grote Beek


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres :  Dijkstraat 8 , BE - 2630   Aartselaar
Contactpersoon:   Dhr. Bart Van Eygen
Tel:   +32 34504511
Fax:   +32 34583020
E-mail:   aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen):   www.aquafin.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313631


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
V1255002 - Dendermonde, vervangen LS en leidingwerk PS Hoogveld aan de Grote Beek  
Referentienummer:   AQFINFRA-V1255002-F50_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45252130
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
V1255002 - Dendermonde, vervangen LS en leidingwerk PS Hoogveld aan de Grote Beek
- Nieuwe meterkast (meetgroep horizontaal Eandis) incl. net nood aansluiting.
- Nieuwe stuurkast met freq-sturing 22 kW (2+1)
- Vervangen leidingwerk in droge kelder met behoud van bestaande appendages
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-08-14
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-08-21
Afdelingsnummer:   VI.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Nadere inlichtingen
In plaats van:

Te lezen:
Uitstel aanbesteding van dinsdag 14/08/18 - 11u00 naar dinsdag 21/08/18 - 12u10. Aangepast bestek, meetstaat en detail toegevoegd.
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
uitstel datum opening van 14/8 om 11u naar 21/8 om 12u10