Ag Stedelijk Onderwijs Antwerpen (ag So)

Stedelijk lyceum Lange Beeldekens, Lange Beeldekensstraat 264-266 te 2060 Antwerpen. Nieuwbouw en verbouwingswerken. SO/1190850.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO)
Postadres :  Lange Gasthuisstraat 15 , BE - 2000   Antwerpen
Contactpersoon:   Mevrouw Patricia Lambert
Tel:   +32 33383327
E-mail:   patricia.lambert@so.antwerpen.be
Internetadres(sen):   https://so.antwerpen.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Stedelijk lyceum Lange Beeldekens, Lange Beeldekensstraat 264-266 te 2060 Antwerpen. Nieuwbouw en verbouwingswerken. SO/1190850.  
Referentienummer:   SO/1190850
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Lange Beeldekensstraat 264-266 te 2060 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Stedelijk lyceum Lange Beeldekens, Lange Beeldekensstraat 264-266 te 2060 Antwerpen. Nieuwbouw en verbouwingswerken. SO/1190850.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
384   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-11   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-03-10
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-11
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO), Lange Gasthuisstraat 15 te 2000 Antwerpen. Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Gelieve voor het plaatsbezoek contact op te nemen met projectleider Tine Van Slambrouck: tel.: 03 338 16 70.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-10