Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw En Erfgoed

Verlenging van de oproep tot indienen van voorstellen voor de reeks "Brussel, Stad van Kunst en Geschiedenis"


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   .  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed
Postadres :  rue du Progrès 80/1 , BE - 1035   Brussel
Contactpersoon:   Direction Monuments et Sites, Cellule sensibilisation
Tel:   +32 2042418
E-mail:   sdemeter@sprb.brussels
Internetadres(sen):   www.patrimoine.brussel   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=317113


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verlenging van de oproep tot indienen van voorstellen voor de reeks "Brussel, Stad van Kunst en Geschiedenis"  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  92312210
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Met de verlenging van de oproep tot indienen van voorstellen wil de Directie Monumenten en Landschappen doorgaan met het verzoek van geïnteresseerde auteurs om nieuwe onderwerpen voor te stellen voor de volgende nummers van de reeks. Deze onderwerpen moeten uiteraard passen in de geest van de reeks en moeten verband houden met het Brusselse erfgoed.
Deze reeks wil de talrijke troeven van het erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laten ontdekken. Geschiedenis, anekdotes, onuitgegeven documenten, originele illustraties, stedenbouwkundige en artistieke wetenswaardigheden hebben er hun plaats.
In deze reeks komen de volgende aspecten van het Brusselse erfgoed aan bod: de geschiedenis en het erfgoed van een wijk; thematische onderwerpen (scholen, kerkhoven, bioscopen, het rurale erfgoed, .); monografieën van belangrijke monumenten of ensembles (Grote Markt, Justitiepaleis, de Heizel, .); de geschiedenis van parken en landschappen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:
zie opdrachtdocument


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2019-08-30   00:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het kwalificatiesysteem is een open systeem. Geïnteresseerde dienstverleners kunnen op elk moment vragen om in de door het Gewest opgestelde kwalificatiesysteem opgenomen te worden. Het Gewest beheert alle kwalificatiesystemen op basis van criteria en regels die het zelf bepaalt.Het kwalificatiesysteem is van onbepaalde duur. In overeenstemming met artikel 23, § 2, 2° van het koninklijk besluit van 18.04.2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, zoals gewijzigd, wordt de aankondiging betreffende het kwalificatiesysteem jaarlijks door het Gewest gepubliceerd, alsook na elke actualisering van de kwalificatiecriteria.Het Gewest kan op elk ogenblik een einde stellen aan dit kwalificatiesysteem op voorwaarde dat het de gekwalificeerde dienstverleners hiervan schriftelijk op de hoogte brengt.De kandidaten worden erop attent gemaakt dat het feit dat ze in het kwalificatiesysteem opgenomen worden, de aanbestedende overheid er niet toe verplicht het gekozen onderwerp te publiceren. De volgorde van publicatie van de geselecteerde onderwerpen zal daarenboven afhangen van de prioriteiten van de aanbestedende overheid.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-10