Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap

Tender activering langdurig werkzoekende provincie Antwerpen (exclusief Stad Antwerpen)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Postadres :  Keizerslaan 11 , BE - 1000   Brussel
Tel:   +49 025062106
E-mail:   tobias.vanderstockt@gmail.com
Internetadres(sen):   http://www.vdab.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314968


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Tender activering langdurig werkzoekende provincie Antwerpen (exclusief Stad Antwerpen)  
Referentienummer:   VDAB - afdeling Regie-2018_50053-F21_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  85312300
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat uit het bereiken, inschatten en activeren van langdurig werkzoekenden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Publicatie vragen en antwoorden: er werden geen vragen gesteld binnen deze procedure.