Directie Ict

SENTINET PRODUCTIELICENTIE EN 4 EENHEDEN SOFTWARE ASSISTENTIE VOOR 4 JAAR


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Directie ICT
Postadres :  Koning Albert II laan, 28, bus 24 , BE - 1000   Bruxelles - Brussel
Contactpersoon:   Helen Bogaerts
E-mail:   helen.bogaerts@ibz.fgov.be
Internetadres(sen):   www.ibz.eu   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316918


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
SENTINET PRODUCTIELICENTIE EN 4 EENHEDEN SOFTWARE ASSISTENTIE VOOR 4 JAAR  
Referentienummer:   IBZ-ICT-2018/SENTINET-F50_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72210000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VOOR EEN SENTINET PRODUCTIELICENTIE EN 4 EENHEDEN SOFTWARE ASSISTENTIE VOOR 4 JAAR VOOR REKENING VAN FOD BINNENLANDSE ZAKEN
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het offerteformulier in Word is bijgevoegd aan de rubriek "Documenten".