Ivago

LEVEREN VAN VEILIGHEIDSSCHOENEN VOOR EEN PERIODE VAN 4 JAAR


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  IVAGO
Postadres :  Proeftuinstraat 43 , BE - 9000   GENT
Contactpersoon:   Wim De Brock
E-mail:   wim.debrock@ivago.be
Internetadres(sen):   WWW.IVAGO.BE   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313313


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
LEVEREN VAN VEILIGHEIDSSCHOENEN VOOR EEN PERIODE VAN 4 JAAR  
Referentienummer:   IVAGO-18.014-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  18100000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Leveren van veiligheidsschoenen voor een periode van 4 jaar.
Indien de opdracht positief wordt geëvalueerd kan IVAGO, in onderling akkoord met de opdrachtnemer aan wie de opdracht werd gegund, beslissen om het contract eenmaal met één jaar te verlengen. De maximale contractuele verbintenis bedraagt dus 5 jaar.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-08-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
.