Federale Politie Dienst Procurement

Eenmalige aankoop van leveringen voor specifieke oefenpatronen 9 x 19 mm ten voordele van de Federale Politie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
Federale Politie Dienst Procurement
Kroonlaan, 145A, BE-1050 Brussel
Contact: STEVEN PINNOO
Tel: +32 26426625 Fax: +32 26426604 E-mail: drl.procurement@police.belgium.eu
Internet adressen:
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325168
AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
eenmalige aankoop van leveringen voor specifieke oefenpatronen 9 x 19 mm ten voordele van de Federale Politie
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: Zie punt 13.2 van het bestek
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
eenmalige aankoop van leveringen voor specifieke oefenpatronen 9 x 19 mm ten voordele van de Federale Politie
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.3. Vakbekwaamheid:
Klasse: N/A, Categorie: N/A
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandeling.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria:
Criterium1: Prijs , Weging: 60
Criterium2: Leveringstermijn, Weging: 40
IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.4. Termijn voor deelnemingsaanvragen30/11/2018 - 11:00
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 08/11/2018