Vzw Blijvelde Wzc

WZC Blijvelde - laadinfrastructuur en PV installatie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw Blijvelde WZC
Postadres: Hospitaalstraat 35,BE-8610 Kortemark
Contactpersoon: De heer Gerdy Desmedt
E-mail: gerdy.desmedt@de-hoeksteen.be
Internetadres(sen): www.blijvelde.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: vzw Blijvelde WZC
Postadres: Hospitaalstraat 35,BE-8610 Kortemark
Contactpersoon: De heer Gerdy Desmedt
E-mail: gerdy.desmedt@de-hoeksteen.be
Internetadres(sen): www.blijvelde.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WZC Blijvelde - laadinfrastructuur en PV installatie 
Referentienummer: 14054.003 E
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45310000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE258
Voornaamste plaats van uitvoering: vzw Blijvelde WZC, Hospitaalstraat 35 te 8610 Kortemark
II.2.4. Beschrijving
WZC Blijvelde - laadinfrastructuur en PV installatie 
II.2.7. Looptijd
90 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's
Eventuele minimumeisen:
1. Deze verzekering dient geldig te zijn tijdens de uitvoeringsperiode en de dekking van enige aansprakelijkheid van de opdrachtnemer blijft doorlopen na de uitvoering van de opdracht.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. * lijst van werken van de laatste 5 jaar, die overeenstemmen met het voorwerp en de grootte van deze aanneming, met attesten van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. Deze attesten vermelden het bedrag en de aard van de werken, de plaats van uitvoering en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Er wordt aangegeven of de werken regelmatig tot een goed einde zijn gebracht en volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd.* verklaring van gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting en omvang van kader gedurende laatste 3 jaar.

Eventuele minimumeisen:
1. nvt
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-13 13:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-06-11
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2018-12-13
Plaatselijke tijd: 13:30
Adres: vzw Blijvelde WZC, Hospitaalstraat 35 te 8610 Kortemark, cafetaria van de HoeksteenInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: * De aannemer is gehouden zich ter plaatse van de toestand te vergewissen vooraleer prijs op te geven, zodat met alle elementen rekening kan gehouden worden, en deze in zijn offerte in rekening te brengen. De aannemer dient voorafgaandelijk ter plaatse te gaan om alle opmetingen en de huidige toestand van de installaties te kennen.Elke kandidaat-inschrijver mag slechts aan één plaatsbezoek (voor- OF namiddag) deelnemen. Er mogen maximaal 2 personen per kandidaat-inschrijver deelnemen aan het plaatsbezoek. Het nemen van foto's is toegestaan.* Voor het plaatsbezoek dient de aannemer af te spreken met dhr. Dirk Storme (tel. 051/65.01.03).

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-07