Stad Dendermonde

Wegen- en rioleringswerken "Watertorenstraat"


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Dendermonde
Postadres: Fr. Courtensstraat 11,BE-9200 Dendermonde
Contactpersoon: De heer Davy Spiessens
Tel: +32 52251049
Fax: +32 52251124
E-mail: Davy.SPIESSENS@dendermonde.be
Internetadres(sen): https://www.dendermonde.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Wegen- en rioleringswerken "Watertorenstraat" 
Referentienummer: DE-17.G.09
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: Watertorenstraat, Dendermonde
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken: - opbraakwerken; - grondverzet; - aanleggen van rioleringen (gescheiden stelsel); - aanleggen van draineringen; - aanleggen van funderingen; - aanleggen van een rijwegverharding in betonstraatstenen; - aanleggen van kantstroken; - plaatsen van trottoirbanden; - plaatsen van straatkolken; - geschikt maken met aanvullingsmateriaal van de ondergrond; - maken van voetpaden en parkeerstroken in betonstraatstenen; - maken van huisaansluitingen; - signalisatie; - beplantingen; - het onderhoud gedurende de waarborgperiode. 
II.2.7. Looptijd
90 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 67 §1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.Uittreksels uit strafregister (hoogstens drie maanden oud) van zowel de vennootschap als de gedelegeerd bestuurder/zaakvoerder.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. ingevulde intentieverklaring verzekeringen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-13 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-04-12
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2018-12-13
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Administratief centrum - vergaderzaal 1 - stadsbestuur DendermondeInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-07