Vlaams Agentschap Zorg En Gezondheid

Overheidsopdracht voor het leveren van vaccins voor het vaccinatieprogramma in Vlaanderen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Postadres: Ellipsgebouw - K. Albert II-laan 35 bus 33,BE-1030 Brussel
Contactpersoon: Top Geert
Tel: +32 25533585
E-mail: geert.top@zorg-en-gezondheid.be
Internetadres(sen): www.zorg-en-gezondheid.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325072


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
overheidsopdracht voor het leveren van vaccins voor het vaccinatieprogramma in Vlaanderen 
Referentienummer: Agentschap Zorg en Gezondheid-AP/IZ-VAC/2018/3-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33651600
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
overheidsopdracht voor het leveren van vaccins voor het vaccinatieprogramma in Vlaanderen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
vaccins tegen mazelen, bof en rubella 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
levering van vaccins tegen mazelen, bof en rubella 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
vaccins tegen meningokokken van serogroep C 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
levering van vaccins tegen meningokokken van serogroep C 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
vaccins tegen tetanus, difterie, kinkhoest en polio 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
levering van vaccins tegen tetanus, difterie, kinkhoest en polio 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
vaccins tegen hepatitis B 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
levering van vaccins tegen hepatitis B 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
vaccins tegen meningokokken A, C, W en Y voor baby's 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
levering van vaccins tegen meningokokken van serogroep A, C, W en Y voor baby's 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 6

II.2.1. Benaming
vaccins tegen meningokokken van serogroep A, C, W en Y voor adolescenten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
levering van vaccins tegen meningokokken van serogroep A, C, W en Y voor adolescenten 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-11 15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2018-12-12
Plaatselijke tijd: 10:30
Adres: Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-07