Vlaamse Gemeenschapscommissie

Bewakingsdiensten voor het patrimonium van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en bewakingsopdrachten op afroep voor statische en/of persoonscontrole


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Postadres: Emile Jacqmainlaan 135,BE-1000 Brussel
E-mail: aankoop@vgc.be
Internetadres(sen): www.vgc.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325040


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bewakingsdiensten voor het patrimonium van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en bewakingsopdrachten op afroep voor statische en/of persoonscontrole 
Referentienummer: VGC-DFBA/Aankoop/MDC/7-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79710000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft bewakingsdiensten voor de gebouwen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en omvat 3 percelen:
* Perceel 1: de monitoring van alarminstallaties, het uitvoeren van interventies, het uitvoeren van openings- en sluitingsrondes en de maandelijkse rapportering van de uitgevoerde interventies en de openings- en sluitingsrondes
* Perceel 2: de statische bewaking en/of persoonscontrole
* Perceel 3: de totstandkoming van een actief signaal tussen de meldkamer en de verschillende locaties
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
300000.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Monitoring alarminstallaties, interventies, openings- en sluitingsrondes en maandelijkse rapportering 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
II.2.4. Beschrijving
* monitoring van alarminstallaties via telebewakingscentrale (meldkamer) * interventie na alarmmelding * opening van het gebouw met inbegrip van het uitschakelen van het alarm door een bewakingsagent * sluitingsrondes van het hele gebouw met inbegrip van het inschakelen van het alarm door een bewakingsagent * extra openings- of sluitingsrondes of interventie op aanvraag * maandelijkse rapportering 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Statische bewaking en/of persoonscontrole 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
II.2.4. Beschrijving
Toezicht houden op zowel roerende als onroerende goederen en de controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 162-371192

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Seris Security nv
Postadres: Telecomlaan 8,BE-1831 Diegem
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Anvas Guards bvba
Postadres: Nanovestraat 76bis,BE-1745 Opwijk
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
nihil, BE nihil

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-07