Autonoom Gemeentebedrijf Bree

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Verkoop watergebonden industriegronden: oproep belangstellende kandidaten.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Autonoom Gemeentebedrijf Bree
Postadres: Witte Torenwal 23 bus 1,BE-3960 Bree
Contactpersoon: De heer André Vanmierlo
Tel: +32 89848608
E-mail: andre.vanmierlo@bree.be
Internetadres(sen): www.bree.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Verkoop watergebonden industriegronden: oproep belangstellende kandidaten. 
Referentienummer: 2018/262/AGB/AV
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 70112000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: Industrieterrein Kanaal Noord
II.2.4. Beschrijving
Het AGB is / was eigenaar van een regionaal industrieterrein (bedrijvenzone IKN te Stad Bree) met een oppervlakte van circa dertig hectare. Tijdens de afgelopen jaren werd ongeveer twintig hectare hiervan reeds verkocht aan private ondernemingen. Het AGB wenst thans over te gaan tot de verkoop van drie loten watergebonden industriegrond gelegen in deze bedrijvenzone, zoals aangegeven op het opmetingsplan van studiebureau Landmeters - en vastgoedexperten BVBA in bijlage 2. Deze percelen hebben de volgende oppervlakte: - Lot 2: 97 a 57 ca; - Lot 3: 2 ha 94a 87 ca; - Lot 4: 1 ha 78 a 45 ca; Herverdeling van deze loten is mogelijk. Het staat de kandidaat-koper(s) m.a.w. vrij een voorstel in te dienen voor de aankoop van slechts (een gedeelte van) één of meerdere loten.  Voorwaarde daarbij is wel dat er niet meer grond wordt aangekocht dan nodig ter realisatie van het door de kandidaat-koper voorgesteld project. De gronden dienen optimaal te worden bezet. De te verkopen industriegronden heeft een watergebonden bestemming. De koper(s) van industriegronden gelegen aan de Zuid Willemsvaart zal / zullen ter plaatse een kade dienen te voorzien in overleg met De Vlaamse Waterweg NV en zekere watergebonden activiteiten uit te oefenen (wat overslagactiviteiten impliceert). Ook De Vlaamse Waterweg NV zou mogelijks subsidies kunnen verlenen in de aanleg van deze kade (bv. onder de vorm van een publiek-private samenwerking ("PPS")). Een belangrijke voorwaarde daartoe is dat er op jaarbasis een minimum hoeveelheid overslag wordt gerealiseerd. Het AGB Bree meent daarom dat, zo mogelijk een samenwerking tussen de koper(s) van de betreffende gronden en mogelijk met andere bedrijven in deze bedrijvenzone aangewezen is voor het behalen van deze minimale overslagcapaciteit.  Alleszins is het interessant dat de koper(s) van de gronden aan de Zuid Willemsvaart aan de andere bedrijven in deze bedrijvenzone overslagdiensten aanbieden aan marktconforme prijzen. Het AGB Bree wenst elk (misbruik van) "monopolie" dienaangaande uitdrukkelijk uit te sluiten. De aanleg van de kade kan een meerwaarde vormen voor het hele industrieterrein. De toegankelijkheid van de kade voor andere bedrijven zou derhalve opgenomen kunnen worden in een samenwerkingsovereenkomst.  De koper(s) van de gronden aan de Zuid - Willemsvaart dienen daarnaast ook een "eigen activiteit" te ontwikkelen op het aangekochte terrein náást overslagactiviteiten. Het voor te stellen project kan m.a.w. nooit enkel bestaan uit overslagactiviteiten.  Om voornoemde redenen geeft het AGB Bree er de voorkeur aan dat de gronden gelegen aan de Zuid- Willemsvaart niet in hun geheel aan slechts één enkele koper worden toevertrouwd, tenzij er samenwerkingsovereenkomsten mogelijk zijn.  De prijs van de grond ligt vast en is niet onderhandelbaar. Deze bedraagt 35 euro per vierkante meter. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2018-12-12
Einde (dd/mm/jjjj): 2019-02-13
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Geen


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-11 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08