Psychiatrisch Centrum St.jan Vzw

Psychiatrisch Centrum Sint-Jan vzw Bouwen van een PVT 40 bedden P1.01 - Ruwbouwwerken P1.02 - Buitenschrijnwerk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Psychiatrisch Centrum St.Jan vzw
Postadres: Oostveldstraat 1,BE-9900 Eeklo
Contactpersoon: Marc Vanhauwenhuyse
Tel: +32 93769711
E-mail: marc.vanhauwenhuyse@psyeeklo.be
Internetadres(sen): www.psyeeklo.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324982


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan vzw Bouwen van een PVT 40 bedden P1.01 - Ruwbouwwerken P1.02 - Buitenschrijnwerk 
Referentienummer: PC St.Jan-B030181.A-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan vzw
Bouwen van een PVT 40 bedden
P1.01 - Ruwbouwwerken
P1.02 - Buitenschrijnwerk
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 01

II.2.1. Benaming
Ruwbouwwerken 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE233
II.2.4. Beschrijving
1.01 - Ruwbouwwerken 

Lot 02

II.2.1. Benaming
Buitenschrijnwerk 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE233
II.2.4. Beschrijving
1.02 - Buitenschrijnwerk 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 169-384061

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Ruwbouwwerken

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Bij eventuele geschillen is de dichtstbijzijnde bevoegde rechtbank bij de maatschappelijke zetel van de aanbestedende overheid bevoegd, BE Eeklo

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06