De Vlaamse Waterweg Nv

Uitbating van het openbaar veer Rupelmonde-Wintam op de Boven-Zeeschelde


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Stijn Bosmans
Tel: +32 32249330
E-mail: Stijn.Bosmans@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324956


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitbating van het openbaar veer Rupelmonde-Wintam op de Boven-Zeeschelde 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-18-0075-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 60610000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De diensten omvatten de uitbating van de openbare veerdienst Rupelmonde-Wintam over de Boven-Zeeschelde met behulp van een gemotoriseerd vaartuig volgens de uurregeling opgenomen in de technische bepalingen van dit bestek. De opdrachtnemer stelt zelf een vaartuig ter beschikking.
In de missie en visie van De Vlaamse Waterweg nv wordt het ontwikkelen van de waterweg met het oog op het stimuleren van het multifunctioneel gebruik centraal gesteld. De Vlaamse Waterweg nv wil zich in het bijzonder inzetten voor het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden van de waterweg en zijn aanhorigheden. Het uitbaten van de veerdienst Rupelmonde-Wintam draagt bij tot de recreatieve ontplooiing van de regio.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Rupelmonde
II.2.4. Beschrijving
De diensten omvatten de uitbating van de openbare veerdienst Rupelmonde-Wintam over de Boven-Zeeschelde met behulp van een gemotoriseerd vaartuig volgens de uurregeling opgenomen in de technische bepalingen van dit bestek. De opdrachtnemer stelt zelf een vaartuig ter beschikking. In de missie en visie van De Vlaamse Waterweg nv wordt het ontwikkelen van de waterweg met het oog op het stimuleren van het multifunctioneel gebruik centraal gesteld. De Vlaamse Waterweg nv wil zich in het bijzonder inzetten voor het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden van de waterweg en zijn aanhorigheden. Het uitbaten van de veerdienst Rupelmonde-Wintam draagt bij tot de recreatieve ontplooiing van de regio. 
II.2.7. Looptijd
365 dag(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van 1 jaar. De volledige looptijd (incl. verlengingen) is beperkt tot 4 jaar. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-06 09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2018-12-06
Plaatselijke tijd: 09:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren(https://eten.publicprocurement.be)De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44 te 3500 HasseltDe administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is:De Vlaamse Waterweg nvafdeling Zeeschelde - ZeekanaalLange Kievitstraat 111-113 bus 442018 AntwerpenTel: 03/224 67 11Fax: 03/224 67 05Mail: azz@vlaamsewaterweg.be Inlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9u00-16u) bekomen worden bij:Stijn Bosmans (03/224 93 30) - stijn.bosmans@vlaamsewaterweg.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06