Landsbond Van De Onafhankelijke Ziekenfondsen

Levering van 100 % hernieuwbare elektriciteit en aardgas


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Postadres: Lenniksebaan 788A,BE-1070 Brussel
Contactpersoon: Marie-Pierre Bauwens
E-mail: procurement.services@mloz.be
Internetadres(sen): http://www.mloz.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324910


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van 100 % hernieuwbare elektriciteit en aardgas 
Referentienummer: MLOZ-CSC 2018_026-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 09000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft als doel de levering van 100 % hernieuwbare elektriciteit voor de hoogspannings- (HS) en laagspanningssites (LS), en van aardgas aan de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
427900.84 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
100 % hernieuwbare elektriciteit  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE3
II.2.4. Beschrijving
Levering van 100 % hernieuwbare elektriciteit 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Aardgas  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE3
II.2.4. Beschrijving
Levering van aardgas  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 165-376517

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: 100% hernieuwbare elektriciteit

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-29

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: LAMPIRIS
Nationaal identificatienummer: 0859 655 570,BE-4000 LUIK
NUTS-code: BE332
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: aardgas

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-29

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: ELECTRABEL
Nationaal identificatienummer: 0423 170 701,BE-1000 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Quatre Brasstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Centraal Griffie/ Justitiepaleis
Poelaert plein 1, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06