Brussels Agentschap Voor De Ondersteuning Van Het Bedrijfsleven

Productie van video's en motion design


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven
Postadres: Charleroisesteenweg 110,BE-1060 Brussel
Tel: +32 22203151
E-mail: procurement@hub.brussels
Internetadres(sen): http://hub.brussels https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324905


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Productie van video's en motion design 
Referentienummer: ABAE-MPC2018_0012_Capsule vidéo et motion design-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 92110000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De Opdracht is een opdracht voor diensten en betreft prestaties voor de productie van video`s en motion design.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
De Opdracht is een opdracht voor diensten en betreft prestaties voor de productie van video`s en motion design. Deze Opdracht beoogt de aanstelling van minimaal 3 en maximaal 4 dienstverleners. De Opdracht is een raamovereenkomst geplaatst via een openbare procedure ter uitvoering van de artikelen 36 en 43 van de Wet van 17 juni 2016. Deze Opdracht bestaat uit 4 posten: Post 1: Preproductie en follow-up Post 2: Productie Post 3: Postproductie Post 4: Motion design - Sound Design Elke Inschrijver moet voor de 4 posten een Offerte indienen. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 137-313663

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van state
wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=fr

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06