Nationale Instelling Voor Radioactief Afval En Verrijkte Splijstoffen

Opstellen van CE certificatie voor installaties conform de machinerichtlijn 2006/42/EG


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijstoffen
Postadres: Kunstlaan 14,BE-1210 Brussel
Contactpersoon: Marc Wathion
Tel: +32 22121001
E-mail: m.wathion@nirond.be
Internetadres(sen): https://www.niras.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324891


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opstellen van CE certificatie voor installaties conform de machinerichtlijn 2006/42/EG 
Referentienummer: Ondraf/Niras-NOCA 2016-3162-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71600000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht houdt minimaal volgende activiteiten in:
1. Uitvoeren van een risicobeoordeling volgens ISO 14121 deel 1 en 2;
2. Risico's reduceren volgens ISO 12100 deel 1 en 2;
3. Beoordelen of de oorsprongelijke veiligheidsmaatregelen van de machines die deel uitmaken van de installatie wel voldoen;
4. Indelen van de installatie in taakzones;
5. risico's reduceren in overleg met de gebruiker en de leveranciers van de machines;
6. Beoordelen van alle technische aspecten;
7. Controle en/of uitvoeren van SIL of PL berekeningen;
8. Ontwikkelen van nieuwe gebruikersinformatie voor de installatie;
9. Samenstellen van een technisch constructiedossier;
10. Valideren van het uiteindelijk ontwerp;
11. Opstellen van de Verklaring van overeenstemming en het plaatsen van een machineplaatje met CE-markering op de samengestelde installatie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: BE213
II.2.4. Beschrijving
De opdracht houdt minimaal volgende activiteiten in: 1. Uitvoeren van een risicobeoordeling volgens ISO 14121 deel 1 en 2; 2. Risico's reduceren volgens ISO 12100 deel 1 en 2; 3. Beoordelen of de oorsprongelijke veiligheidsmaatregelen van de machines die deel uitmaken van de installatie wel voldoen; 4. Indelen van de installatie in taakzones; 5. risico's reduceren in overleg met de gebruiker en de leveranciers van de machines; 6. Beoordelen van alle technische aspecten; 7. Controle en/of uitvoeren van SIL of PL berekeningen; 8. Ontwikkelen van nieuwe gebruikersinformatie voor de installatie; 9. Samenstellen van een technisch constructiedossier; 10. Valideren van het uiteindelijk ontwerp; 11. Opstellen van de Verklaring van overeenstemming en het plaatsen van een machineplaatje met CE-markering op de samengestelde installatie. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-17 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2018-12-17
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
NIRAS
Kunstlaan 14, BE-1210 Brussel
Tel: +32 22121001
E-mail: m.wathion@nirond.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06