Nationale Loterij N.v. Van Publiek Recht

Telefonische dienst "0900" (resultaten van de trekkingen LOTTO, LOTTO EXTRA, EUROMILLIONS, JOKER+, KENO, PICK3, alsook de toekomstige spelen)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Postadres: Belliardstraat 25-33,BE-1040 Brussel
Contactpersoon: Dienst Procurement
Tel: +32 22384687
Fax: +32 22384887
E-mail: catherine.abanto@loterie-nationale.be
Internetadres(sen): www.loterie-nationale.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324880


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Telefonische dienst "0900" (resultaten van de trekkingen LOTTO, LOTTO EXTRA, EUROMILLIONS, JOKER+, KENO, PICK3, alsook de toekomstige spelen) 
Referentienummer: LN-FIN/PRO/2017/49-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 64216000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Dit is een aankondiging van een gegunde opdracht!
De Nationale Loterij is op zoek naar een nieuwe partner voor haar utibating van de « 0900 »-telefoonnummers gedurende een periode van 24 maanden. De Nationale Loterij kan die opdracht tot twee keer verlengen voor een extra periode van één jaar.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
720000.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Dit is een aankondiging van een gegunde opdracht! De bedoeling van onderhavige dienstverlening bestaat erin om het belangstellende publiek per telefoon in de drie landstalen op de hoogte te brengen van de resultaten van de huidige én toekomstige trekkingsspelen die de Nationale Loterij op de markt brengt. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 055-122405

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Telefonische dienst "0900"

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-17

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: The Ring Ring Company NV
Postadres: Culliganlaan 2F,BE-1831 Diegem
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Dit is een aankondiging van een gegunde opdracht!

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.conseil-etat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
15 dagen: verzoek tot schorsing van de uitvoering van degemotiveerde gunningsbeslissing60 dagen: beroep tot nietigverklaring

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06