Ivbo

Verwerken/storten van vliegas type I en type II afkomstig van de afvalverbrandingsinstallatie IVBO te Brugge


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: IVBO
Postadres: Pathoekeweg 41,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: De heer Stefaan Wijffels
Tel: +32 50456323
Fax: +32 50456315
E-mail: Stefaan.wijffels@ivbo.be
Internetadres(sen): www.ivbo.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verwerken/storten van vliegas type I en type II afkomstig van de afvalverbrandingsinstallatie IVBO te Brugge 
Referentienummer: A-BE-H3 00-0009
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90513400
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
446496.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: IVBO, Pathoekeweg 41 te 8000 Brugge
II.2.4. Beschrijving
Verwerken/storten van vliegas type I en type II afkomstig van de afvalverbrandingsinstallatie IVBO te Brugge 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 134-305821

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Verwerken/storten van vliegas type I en type II van IVBO

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: OOSTVLAAMS MILIEUBEHEER NV
Postadres: John Kennedylaan 50,BE-9042 Sint-Kruis-Winkel
Tel: +32 93429567
Fax: +32 93429577
E-mail: info@ovmb.eiffage.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg, arrondissement Brugge, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06