Actiris - Brusselse Gewestelijke Dienst Voor Arbeidsbemiddeling

Enquêtes bij klanten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Actiris
Postadres: Sterrenkundelaan 14,BE-1210 Brussel
E-mail: sqt@actiris.be
Internetadres(sen): http://www.actiris.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324857


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Enquêtes bij klanten 
Referentienummer: Actiris-ORBEM-Csc-Bestek54-2018 Enquêtes-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79300000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht omvat voornamelijk de uitvoering van de kwantitatieve en kwalitatieve enquêtes bij de klanten van Actiris, namelijk de werkzoekenden en de werkgevers. Het is de bedoeling om te peilen naar hun tevredenheid en hoe zij de dienstverlening ervaren en percipiëren. In het kader van deze opdracht is het tevens mogelijk om enquêtes uit te voeren bij interne medewerkers van Actiris.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Structurele externe enquêtes 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Dit eerste perceel slaat op de structurele uitvoering van algemene trimestriële of halfjaarlijkse enquêtes die bestaan uit een kwantitatief en een kwalitatief deel over de tevredenheid van de klanten-werkzoekenden en de klanten-werkgevers ten aanzien van de kwaliteit en de vlotheid van de klantentrajecten: de graad van tevredenheid van de klanten over de interactie met de diensten van Actiris en zijn partners zal worden gemonitord. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht zal driemaal het voorwerp van een stilzwijgende verlenging van één jaar uitmaken. Actiris behoudt zich het recht voor om een of meerdere percelen niet te verlengen mits naleving van een opzeggingstermijn van 1 maand voor het einde van het lopende jaar. Dit zal worden betekend per aangetekend schrijven en een e-mail op dezelfde dag. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Specifieke externe enquêtes  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Naargelang de behoeften en de aanvragen kunnen er specifieke thematische kwantitatieve en/of kwalitatieve enquêtes worden gepland:  Deze enquêtes zullen geval per geval worden omschreven en hebben als doel inzicht te verwerven in de klanten of in bepaalde klantengroepen en te achterhalen wat zij weten, hoe zij de aangeboden diensten percipiëren en gebruiken, wat hun noden en verwachtingen zijn of hoe tevreden zij zijn. In aanvulling op deze externe enquêtes kan worden gevraagd een enquête af te nemen bij de medewerkers, zodat rekening kan worden gehouden met de perceptie van de interne actoren.  
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht zal driemaal het voorwerp van een stilzwijgende verlenging van één jaar uitmaken. Actiris behoudt zich het recht voor om een of meerdere percelen niet te verlengen mits naleving van een opzeggingstermijn van 1 maand voor het einde van het lopende jaar. Dit zal worden betekend per aangetekend schrijven en een e-mail op dezelfde dag. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Structurele interne enquêtes  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Enquêtes die op structurele en regelmatige basis bij de interne medewerkers van Actiris worden afgenomen: - Graad van tevredenheid van de werknemers over hun materiële werkomstandigheden - Tevredenheid in het werk - Betrokkenheid van het personeel, "employee engagement" - Penetratiegraad van het portaal van het HRM-informaticasysteem (HR-portaal) - Tevredenheidsgraad van de gebruikers van het HRM-informaticasysteem 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht zal driemaal het voorwerp van een stilzwijgende verlenging van één jaar uitmaken. Actiris behoudt zich het recht voor om een of meerdere percelen niet te verlengen mits naleving van een opzeggingstermijn van 1 maand voor het einde van het lopende jaar. Dit zal worden betekend per aangetekend schrijven en een e-mail op dezelfde dag. 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Specifieke interne enquêtes 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Er kan occasioneel worden gevraagd om de medewerkers te bevragen over specifieke thema's.  
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
De opdracht zal driemaal het voorwerp van een stilzwijgende verlenging van één jaar uitmaken. Actiris behoudt zich het recht voor om een of meerdere percelen niet te verlengen mits naleving van een opzeggingstermijn van 1 maand voor het einde van het lopende jaar. Dit zal worden betekend per aangetekend schrijven en een e-mail op dezelfde dag. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-07 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2018-12-07
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
InformatiesessieGelet op de complexiteit van de opdracht, heeft de aanbesteder beslist om een informatiesessie te houden ten behoeve van de potentiële inschrijvers. Zij zullen vragen mogen stellen en de informatiesessie bijwonen. Deze informatiesessie zal plaatsvinden op 20 november 2018 om 9 uur op het volgende adres: Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel.Tijdens deze informatiesessie zal een kort overzicht worden gegeven van het voorwerp van de opdracht.Teneinde de informatiesessie ordentelijk te laten verlopen worden de potentiële inschrijvers die op de informatiesessie aanwezig wensen te zijn, verzocht om hun aanwezigheid en vragen uitsluitend via e-mail aan de aanbesteder te bezorgen. Het e-mailadres is: sqt@actiris.be. Enkel de vragen die uiterlijk de dag voor de informatiesessie bij de aanbesteder zijn toegekomen, zullen tijdens deze sessie worden behandeld.Aan de ingang van de vergaderzaal zullen de aanwezigen worden verzocht om de identiteit van de onderneming die zij vertegenwoordigen en hun volledige adres te vermelden op een aanwezigheidslijst.Na de informatiesessie zal de aanbesteder een proces-verbaal van de informatiesessie publiceren op de website https://enot.publicprocurement.be.De potentiële inschrijvers die niet op de informatiesessie aanwezig konden zijn, kunnen het proces-verbaal verkrijgen op de website https://enot.publicprocurement.be.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-05