Technische Diensten Ku Leuven

AANVRAAG TOT DEELNEMING / STOPZETTING KAND.STELLING - W2125 - Studie- en ontwerpopdracht voor het opmaken van een masterplan en het bouwen van een nieuwe universiteitscampus - Redingensite / Leuven


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Technische Diensten KU Leuven
Postadres: W. de Croylaan 60A bus 5570,BE-3001 Leuven
Contactpersoon: Aankoop
Tel: +32 16374572
Fax: +32 16322982
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Internetadres(sen): www.kuleuven.be/overheidsopdrachten https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324799


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AANVRAAG TOT DEELNEMING / STOPZETTING KAND.STELLING - W2125 - Studie- en ontwerpopdracht voor het opmaken van een masterplan en het bouwen van een nieuwe universiteitscampus - Redingensite / Leuven 
Referentienummer: KULeuven-W2125 --F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
AANVRAAG TOT DEELNEMING / STOPZETTING KAND.STELLING - de te gunnen opdracht bestaat uit twee delen, met name:
Een masterplanstudie voor de Redingensite (deel 1) & de volledige studie- en ontwerpopdracht voor het bouwen van een nieuwe universiteitscampus voor de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (deel 2).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: Leuven / Redingensite
II.2.4. Beschrijving
AANVRAAG TOT DEELNEMING / STOPZETTING KAND.STELLING - De te gunnen opdracht bestaat uit twee delen, met name: Een masterplanstudie voor de Redingensite (deel 1) & de volledige studie- en ontwerpopdracht voor het bouwen van een nieuwe universiteitscampus voor de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (deel 2). Het is een bewuste keuze beide opdrachten gelijktijdig toe te wijzen aan één ontwerpteam om zo het ontwerpproces voor de universiteitscampus al van bij aanvang mee te nemen en sterk te verankeren in het masterplan.  De Stad Leuven participeert actief in de opmaak van het masterplan. Andere actoren zijn vergunning-, adviesverlenende en beherende instanties, buurtbewoners en belanggroepen. Voor de opdrachtgever KU Leuven is naast de Directie Technische Diensten ook de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen nauw betrokken bij het project. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 139-317725

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Bepalingen: zie selectieleidraad dossier nr. TD/71582

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06