Nationale Instelling Voor Radioactief Afval En Verrijkte Splijstoffen

Subscription of an insurance for nuclear transports


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijstoffen
Postadres: Kunstlaan 14,BE-1210 Brussel
Contactpersoon: Steven De Clerck
Tel: +32 22121001
E-mail: s.declerck@nirond.be
Internetadres(sen): https://www.ondraf.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324502


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afsluiten van een verzekering voor nucleair transport 
Referentienummer: Ondraf/Niras-NOCA 2017-2737-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66514000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Opdracht voor diensten met betrekking tot het afsluiten van een verzekering nucleair transport voor NIRAS.
De betrokken diensten voor deze opdracht vallen onder verzekeringsdiensten (Code CPV 66510000).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het Uniform Europees Aanbestedingsformulier werd ter beschikking gesteld.