Stad Brugge

Vernieuwen staande band depot Sint-Pieters


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: stad Brugge
Postadres: Burg 12,BE-8000 Brugge
Contactpersoon: Mevrouw Julie Strubbe
Tel: +32 50448170
E-mail: julie.strubbe@brugge.be
Internetadres(sen): www.brugge.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vernieuwen staande band depot Sint-Pieters 
Referentienummer: 1714
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45443000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De klever van de opdracht met als onderwerp "Vernieuwen staande band depot Sint-Pieters" werd gewijzigd, gezien hierop een foutieve datum op vermeld stond.
De opening vindt plaats op 6 december 2018 om 10u.