Hospilim Vzw

Overeenkomst voor onderhoud, periodiek nazicht of keuring, herstellingen en levering van brandblustoestellen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: HospiLim VZW
Postadres: Agoralaan Abis,BE Diepenbeek
Contactpersoon: Ann-Cathérine Verjans
Tel: +32 11286961
E-mail: anncatherine.verjans@hospilim.be
Internetadres(sen): www.hospilim.be www.hospilim.be


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overeenkomst voor onderhoud, periodiek nazicht of keuring, herstellingen en levering van brandblustoestellen 
Referentienummer: Hospilim VZW-ORDHCB-2712FCB0C25311E8907C005056B70BE3-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 24951210
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Zie opdrachtdocumenten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-05


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het verplicht plaatsbezoek wordt gewijzigd naar een optioneel plaatsbezoek.