Rijksdienst Voor Sociale Zekerheid

Verzekering tegen brand


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Postadres: Victor Hortaplein 11,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: Kris De Taey
Tel: +32 25092072
Fax: +32 25092015
E-mail: kris.detaey@rsz.fgov.be
Internetadres(sen): http://www.onssrszlss.fgov.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322879


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verzekering tegen brand 
Referentienummer: RSZ-DE/411/2018-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66515100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het betreft een opdracht voor financiële diensten - verzekeringsdiensten: verzekering tegen brand.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Documentatie veiligheid Horta