De Vlaamse Waterweg Nv

Raamovereenkomst inzake het leveren van technische en administratieve bijstand voor het opmaken en opvolgen van ontwerp- of aanbestedingsprojecten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11298518
Fax: +32 11221277
E-mail: bart.stevaert@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322331


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst inzake het leveren van technische en administratieve bijstand voor het opmaken en opvolgen van ontwerp- of aanbestedingsprojecten 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AAO-18-3004-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71220000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het leveren van technische en administratieve bijstand bij onder meer:
 Het opmaken en de opvolging van gedeeltelijke en/of volledige ontwerp- of aanbestedingsdossiers van verschillende infrastructuurprojecten van De Vlaamse Waterweg nv;
 Het uitvoeren van studies;
 De opvolging van de uitvoering van de infrastructuurprojecten.
De opdracht wordt in twee percelen ingedeeld. Het eerste perceel betreft een bouwkundig gedeelte (wegenis, riolering, nieuwe gebouwen en renovatie van bestaande gebouwen, groenaanleg, .), en een gedeelte inzake de speciale technieken (elektrische installaties, HVAC, sanitaire installaties, liften, .). Het tweede perceel heeft betrekking op de opvolging van de uitvoering van reeds lopende projecten van De Vlaamse Waterweg nv ontworpen door derden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-12
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-19
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-12
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-19
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het bestek AAO-18-3004 wordt aangepast als volgt:
De openingszitting wordt verdaagd worden van maandag 12 november 2018 naar maandag 19 november 2018 om 11u.
De inventaris van zowel perceel 1 als perceel 2 werd aangepast, met name:

- In de inventaris van perceel 1 werd verduidelijkt dat nummer 1 van de indeling "aanpassingcoëfficiënten op het KVIV ereloonpercentage Barema B" en nummer 2 van de indeling "prestaties in regie" betrekking heeft op het bouwkundig gedeelte van perceel 1. Nummer 3 van de indeling "aanpassingcoëfficiënten op het KVIV ereloonpercentage Barema B" en nummer 4 van de indeling "prestaties in regie" heeft betrekking op het gedeelte speciale technieken van perceel 1. Meer informatie kan teruggevonden worden onder 1.3 voorwerp van de opdracht én de technische bepalingen van het bestek.
- Er werden voor beide percelen kolommen in de inventaris toegevoegd en geschrapt. Zo moeten de inschrijvers bijkomend het KVIV ereloonpercentage van 2018 en hun aanpassingscoëfficiënt invullen in de inventaris. De kolom "eenheidsprijs/bedrag voluit geschreven" werd geschrapt.
- In de inventaris van perceel 2 werd de (vermoedelijke) hoeveelheid van post 1 "studiekost ter aanvaarding van het dossier" aangepast naar 4 stuks. De inschrijver dient voor post 1 een eenheidsprijs op te geven ongeacht het feit dat het projecten van een verschillende omvang zullen zijn.
In bijlage worden deze documenten toegevoegd.