Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling West-vlaanderen

A18: Jabbeke - Gistel: Structureel onderhoud


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres: VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 ,BE-8200 8200 Brugge
Contactpersoon: ir. Goele Vansevenant
Tel: +32 50248027
E-mail: goele.vansevenant@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=321997 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=321997


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A18: Jabbeke - Gistel: Structureel onderhoud 
Referentienummer: AWV W-Vl-17/06_X30_A18_66-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233251
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Doel van de aanneming
1. Structureel onderhoud op het vak:
A18: Jabbeke - Gistel (kmpt 46,950 - kmpt 37,290)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-12
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-20
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-12
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-20
Plaatselijke tijd: 15:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
p.20 art.92 Opleveringen en waarborg staat nu:

De waarborgtermijn voor deze opdracht wordt vastgesteld op tien jaar.


Dit wordt vervangen door:

De waarborgtermijn voor deze opdracht wordt vastgesteld op tien jaar. Deze waarborgtermijn is echter niet van toepassing op de markeringen. De aan te brengen markeringen hebben aparte waarborgtermijnen van ofwel 3 jaar ofwel 6 jaar (zie meetstaat).

De opening van de offertes wordt verplaatst naar dinsdag 20 november 2018 om 15u