Bzio

Aankoop van RX tafel en polymobiel rx toestel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: BZIO
Postadres: Zeedijk 286-288,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: Mevrouw Sylvie Allaert
Tel: +32 59559398
Fax: +32 59803154
E-mail: sylvie.allaert@bzio.be
Internetadres(sen): www.bzio.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop van RX tafel en polymobiel rx toestel 
Referentienummer: BZIO/18/001
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33110000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Aanpassing inventaris
In plaats van:
lijn 2 onderhoudscontract All-in van jaar 2-7. lijn 3 van jaar 2-7. lijn 5 (jaar2-7). lijn 6 (jaar 2-7). kolom hoeveelheid 5
Te lezen:
lijn 2 onderhoudscontract All-in vanaf jaar 3 tem10. lijn 3 vanf jaar 3 tem 10. lijn 5 vanaf jaar 3 tem 10. lijn 6 vanaf jaar 3 tem 10. kolom hoeveelheid 8
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: De inschrijving moet geldig blijven tot
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-02-26
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-26
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De erratum inventaris dient meegegeven te worden bij inschrijving en niet de oorspronkelijk inventaris. Alsook is er een vragen en antwoorden document ter beschikking met verduidelijking. De aanbestedende overheid verwijst dat bij discrepancies tussen het bestek en het document vragen en antwoorden, het document vragen en antwoorden de voorrang krijgt.