Provincie West-vlaanderen

Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Zwartegatbeek en op de Blekerijbeek te Pittem


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie West-Vlaanderen
Postadres: Koning Leopold III-laan 41,BE-8200 Brugge
Contactpersoon: Veerle Detavernier
Tel: +32 50407155
E-mail: veerle.detavernier@west-vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.west-vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=300999


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Zwartegatbeek en op de Blekerijbeek te Pittem 
Referentienummer: West-Vlaanderen-0846/2018/001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
GOG Blekerijbeek :
- herprofileren van bovenstroomse waterlopen en het plaatsen van stuwen ter bevordering van de waterbergende capaciteit van de waterloop
- het vernieuwen van bestaande overwelving thv de Hoogrokerstraat en terug openleggen van waterlopen ter bevordering van de doorstroom en wegwerken van een knelpunt
- het aanleggen van een overstromingsgebied met knijpconstructie om de piekdebieten in de waterloop op te vangen en stroomafwaarts wateroverlast te vermijden
GOG Zwartegatbeek :
- het aanleggen van een berm met knijpconstructie om zo een overstromingsgebied te creëren ter bescherming van stroomafwaartse gebieden
- de nodige aanpassingen aan bestaande afwateringsstructuren
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE257
Voornaamste plaats van uitvoering: Pittem
II.2.4. Beschrijving
Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Zwartegatbeek en op de Blekerijbeek. 
II.2.7. Looptijd
200 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Vooraleer over te gaan tot de gunningsbeslissing zal de aanbestedende overheid de persoonlijke toestand (verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden én selectiecriteria) verifiëren van de inschrijver die het best gerangschikt is. Hiertoe zal de aanbestedende overheid aan de betrokken inschrijver de vereiste documenten m.b.t. uitsluiting opvragen - afgezien van documenten die via Telemarc of via gelijkaardige gratis toegankelijke elektronische toepassingen in andere lidstaten kunnen worden bekomen - die hij tegen de door de aanbestedende overheid bepaalde datum moet indienen. Indien er naar aanleiding van deze controle van de persoonlijke toestand wordt vastgesteld dat de impliciete verklaring op erewoord niet strookt met de persoonlijke situatie van de inschrijver hetzij de vereiste documenten niet worden ingediend wordt hij van de opdracht uitgesloten. De verificatie van de toestand m.b.t. de selectiecriteria gebeurt aan de hand van de documenten gevoegd bij de offerte.Vooreerst wordt evenwel in hoofde van alle inschrijvers door de aanbestedende overheid een onderzoek gevoerd naar de sociale en fiscale schulden. Dit gebeurt aan de hand van de Telemarc-toepassing of via gelijkaardige gratis toegankelijke elektronische toepassingen in andere lidstaten. Als buitenlandse inschrijver is het aangewezen een recent attest te voegen bij de offerte waaruit blijkt dat voldaan is aan de verplichtingen inzake betaling van de sociale zekerheidsbijdragen alsook een recent attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de fiscale verplichtingen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Minstens 3 referenties van uitgevoerde werken van gelijksoortige werken in aard (zie p. 6) en omvang tijdens de laatste vijf jaar, gestaafd door of een getuigschrift of een proces-verbaal van oplevering vanwege de aanbestedende overheden. Per referentie dient een korte beschrijving van de aard en de omvang van de werken worden toegevoegd

Eventuele minimumeisen:
categorie B of G - klasse 4


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-18 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2018-12-18
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
nvt, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08