Ag Vespa

Afbraak van bestaande bebouwing & Nieuwbouw woonproject, Lange Van Bloerstraat 136-142 en Kerkstraat 163 & 187 te 2060 Antwerpen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: AG VESPA
Postadres: Paradeplein 25,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Liesbet De Vis
Tel: +32 32592847
E-mail: liesbet.devis@vespa.antwerpen.be
Internetadres(sen): www.agvespa.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320182


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afbraak van bestaande bebouwing & Nieuwbouw woonproject, Lange Van Bloerstraat 136-142 en Kerkstraat 163 & 187 te 2060 Antwerpen 
Referentienummer: AG VESPA-15 32 GPB Lange Van Bloerstraat-Kerkstraat-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Afbraak van de bestaande bebouwing op 3 percelen;
Saneringswerken van de grond;
Nieuwbouwproject met 10 woningen, een ondergrondse parking en een gemeenschappelijke binnentuin
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-13
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-28
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-13
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2018-11-28
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Volgende artikels in de administratieve bepalingen werden gewijzigd:
 8.2 Technische en beroepsbekwaamheid
 8.4 Bewijsdocumenten betreffende de selectiecriteria
 13.4 Bij de offerte te voegen documenten
De gewijzigde tekst werd geel gemarkeerd.