Elsene

Analyse, ontwikkeling en ter beschikkingstelling van een webapplicatie waarmee ouders hun kind(eren) kunnen inschrijven voor de vakantiestages die de gemeente Elsene organiseert


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Elsene
Postadres: Elsensesteenweg, 168,BE-1050 Brussel
Contactpersoon: Dienst Communicatie
Tel: +32 25157643
E-mail: olivier.remy@ixelles.brussels
Internetadres(sen): www.ixelles.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325233


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Analyse, ontwikkeling en ter beschikkingstelling van een webapplicatie waarmee ouders hun kind(eren) kunnen inschrijven voor de vakantiestages die de gemeente Elsene organiseert 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72232000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Zie bijzonder bestek in bijlage
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-11-26 23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08