Agentschap Voor Natuur En Bos - Operationeel Terreinbeheer

Inrichtingswerken in de Viconia kleiputten te Stuivekenskerke


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap voor Natuur en Bos - Operationeel Terreinbeheer
Postadres: Konijnestraat 172b,BE-1602 Vlezenbeek
Contactpersoon: Jurgen Van der Cruijssen
Tel: +32 24548744
E-mail: jurgen.vandercruijssen@vlaanderen.be
Internetadres(sen): http://www.natuurenbos.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325224


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Inrichtingswerken in de Viconia kleiputten te Stuivekenskerke 
Referentienummer: PD VLB-ANB-OTBW-18-1114-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Inrichtingswerken in de Viconia kleiputten te Stuivekenskerke omvat in hoofdzaak grondwerken aangevuld met afbraak van rasters, leveren en plaatsen nieuwe rasters, maaien en rooien van vegetatie e.d. Meer info zie bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE25
Voornaamste plaats van uitvoering: Diksmuide
II.2.4. Beschrijving
Inrichtingswerken in de Viconia kleiputten te Stuivekenskerke 
II.2.7. Looptijd
60 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-03 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
e-invoicing is verplicht (zie bestek)

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08