Regie Der Gebouwen - Regio Brussel

Brussel - Belfius-Pacheco - aanstellen studiebureau voor het brandveiligheid dossier.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres: Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2,BE-1060 BRUSSEL
Contactpersoon: Alba Martin Benet
Tel: +32 474697772
E-mail: Alba.MartinBenet@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.regiedergebouwen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325223


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Brussel - Belfius-Pacheco - aanstellen studiebureau voor het brandveiligheid dossier. 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Brussel - Belfius-Pacheco - Opmaken van plannen voor het indienen van een aanvraag voor preventieadvies bij DBDMH. As-built plannen worden doorgegeven door de leidend ambtenaar. De plannen moeten aangevuld worden met de nodige en nuttige informatie ivm brandpreventie. Werk wordt uitgevoerd in regie. Het dossier moet opgemaakt worden in het frans en moet afgerond worden tegen eind November 2018. Voorwaarden om deel te nemen: architect ingeschreven bij de Orde van Architecten - België.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-11-09 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08