Stadsontwikkeling Gent

Renovatie Wintercircus Fase 2 Sanitaire installaties en brandbestrijding


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stadsontwikkeling Gent
Postadres: Voldersstraat 1 ,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Bernard Ottevaere
Tel: +32 92696900
Fax: +32 92696999
E-mail: bernard.ottevaere@sogent.be
Internetadres(sen): www.sogent.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=321357


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie Wintercircus Fase 2 Sanitaire installaties en brandbestrijding 
Referentienummer: AG SOB Gent-2018/25-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45300000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De renovatie van het Wintercircus wordt in verschillende loten opgedeeld.
Dit bestek 2018/25 bestaat uit de werkzaamheden voor de Sanitaire installaties en brandbestrijding, deels als volledig afgewerkte, deels als casco ruimten.
Enkel dit technische lot: Sanitaire installaties en brandbestrijding maakt deel uit van het voorwerp van onderhavig bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er worden documenten toegevoegd. Deze zijn allen terug te vinden op de website van sogent (bij het bestek 2018/25). Gelieve hiermee rekening te houden bij de opmaak van de offerte.