Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening Cvba (de Watergroep)

WPC Kluizen: aanbrengen coating op waterhoudende constructies


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Postadres: Vooruitgangstraat 189,BE-1030 Brussel
Contactpersoon: Geert Verdegem
Tel: +32 22389528
E-mail: geert.verdegem@dewatergroep.be
Internetadres(sen): www.dewatergroep.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324975


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WPC Kluizen: aanbrengen coating op waterhoudende constructies 
Referentienummer: VMW-RC1700091/PR000042639 - WPC Kluizen-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
het uitvoeren van betonherstellingswerken aan en het aanbrengen van een waterdichte coating op de waterhoudende betonnen constructies (o.a.: de flotatie, de slibkelder, de spoelwaterkelder, de middendrukkelder, de filtergoot, de zandfilters, de 2 reservoirs, .)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Rechtzetting berichtgeving 8/11/2018