Fluvius System Operator Cvba (klassieke Sectoren)

R/001059 Izegem - Vageweenstraat, Hondsmertjesstraat.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Postadres: Brusselsesteenweg 199,BE-9090 MELLE
Contactpersoon: Lydia Vandezande
Tel: +49 11266338
E-mail: publicaties@infrax.be
Internetadres(sen): www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322895


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
R/001059 Izegem - Vageweenstraat, Hondsmertjesstraat. 
Referentienummer: Fluvius Klassieke sector-R001059 IZ - Vage.-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De hierbijbedoelde aanneming heeft tot doel het aanleggen van een gescheiden stelsel in de Vageweenstraat opwaarts de Hondsmertjesstraat op het grondgebied van de stad Izegem.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Rechtzetting 3.