Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen

Project VIERMEERSEN - VLEDERMUISSTRAAT (WONDELGEM) te GENT


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Postadres: Havenlaan 88, bus 94,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25054290
E-mail: Johan.Criquielion@vmsw.be
Internetadres(sen): http://www.vmsw.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325269


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
project VIERMEERSEN - VLEDERMUISSTRAAT (WONDELGEM) te GENT 
Referentienummer: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen-FB0D8F5C-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Wegen, riolerings- en omgevingswerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: GENT
II.2.4. Beschrijving
Wegen, riolering en omgevingswerken  
II.2.7. Looptijd
20 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
geldig RSZ attest


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-04 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-06-02
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2018-12-04
Plaatselijke tijd: 14:00
Adres: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Havenlaan 88 bus 94 - aanbestedingslokaal 5.AB.C.03 te 1000 Brussel

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +322 2349611

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat33, BE-1040 Brussel
Tel: +322 2349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +322 2349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08