Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

Raamovereekomst voor het onderhoud van onbevaarbare waterlopen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres: Stropstraat 1,BE-9000 GENT
Contactpersoon: Bart De Ganck
Tel: +32 92400359
E-mail: Bart.DeGanck@farys.be
Internetadres(sen): www.farys.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324875


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereekomst voor het onderhoud van onbevaarbare waterlopen 
Referentienummer: TMVW-DOM-ALL-18-A05-Z-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45240000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst voor het (periodisch) onderhouden van onbevaarbare waterlopen, inclusief aanverwante prestaties (zoals bijvoorbeeld het specifieke onderhoud van wadi's, bufferbekkens. niet beperkend) in de ruimste betekenis.
De opdracht wordt opgedeeld in 3 percelen:
 Perceel 1: Onderhouden van onbevaarbare waterlopen in regio West.
 Perceel 2: Onderhouden van onbevaarbare waterlopen in regio Centrum.
 Perceel 3: Onderhouden van onbevaarbare waterlopen in regio Oost.
Zie kaart met werkingsgebied met verdeling in regio's zoals bijgevoegd aan het bestek. De opdrachten kunnen plaatsvinden op diverse locaties binnen de regio van het desbetreffende perceel.
De opdracht wordt gedetailleerd beschreven in het bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Onderhouden van onbevaarbare waterlopen in regio West 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: zie kaart indeling regio's toegevoegd aan het bestek
II.2.4. Beschrijving
Onderhouden van onbevaarbare waterlopen in regio West 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Onderhouden van onbevaarbare waterlopen in regio Centrum 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: zie kaart indeling regio's toegevoegd aan het bestek
II.2.4. Beschrijving
Onderhouden van onbevaarbare waterlopen in regio Centrum 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Onderhouden van onbevaarbare waterlopen in regio Oost 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: zie kaart indeling regio's toegevoegd aan het bestek
II.2.4. Beschrijving
Onderhouden van onbevaarbare waterlopen in regio Oost 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-04 10:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08