Vlaamse Gemeenschapscommissie

Vernieuwing hoogspanningscabine voor Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert, Bondgenotenstraat 54 te 1190 Vorst


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Postadres: Emile Jacqmainlaan 135,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Ann Bruggeman
Tel: +25 630435
E-mail: ann.bruggeman@vgc.be
Internetadres(sen): www.vgc.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325285


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vernieuwing hoogspanningscabine voor Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert, Bondgenotenstraat 54 te 1190 Vorst 
Referentienummer: VGC-GCWEG1830.08-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45310000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Afbraak en de vernieuwing van een bestaande hoogspanningscabine voor Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert, Bondgenotenstraat 54 te 1190 Vorst
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert, Bondgenotenstraat 54 te 1190 Vorst
II.2.4. Beschrijving
Vernieuwing hoogspanningscabine voor  Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-01-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2019-05-01
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-14 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2018-12-14
Plaatselijke tijd: 09:00
Adres: VGC/ Gebouwen en Patrimonium, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-08