Lede

Reinigen ramen gemeentelijke en OCMW gebouwen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Lede
Postadres: Markt 1,BE-9340 Lede
Contactpersoon: Leen Hendrickx
Tel: +32 53606832
E-mail: leen.hendrickx@lede.be
Internetadres(sen): http://www.lede.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329911


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Reinigen ramen gemeentelijke en OCMW gebouwen 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90911300
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Reinigen ramen gemeentelijke en OCMW gebouwen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-13 14:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-10