Mrmp-l/p - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "land System

Aankoop van twee Route Clearance Package (RCP) voor de operationele gevechtsgenie en het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst voor de technische assistentie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
MRMP-L/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems " - Ondersectie "Programma's "
Eversestraat, 1, BE-1140 Evere
Contact: Solot Grégory Dominique
Tel: +32 4415500 E-mail: gregory.solot@mil.be
Internet adres(sen):
http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aankoop van twee Route Clearance Package (RCP) voor de operationele gevechtsgenie en het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst voor de technische assistentie
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten:
Type opdracht: Leveringen.
Belangrijkste plaats van levering: België
II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aankoop van twee Route Clearance Package (RCP) voor de operationele gevechtsgenie en het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst voor technische assistentie
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:
Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht.
IV.2. GUNNINGSCRITERIA:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op:
Criterium1: Prijs, Weging: 60
Criterium2: Kwaliteit, Weging: 40
AFDELING V. GUNNING VAN EEN OPDRACHT
Opdracht nr . Perceel 1: N/A
V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund:
N/A
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.2. NADERE INLICHTINGEN
Niet-gunning van deze overheidsopdracht
VI.4. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 10/01/2019