Nieuw Dak Cvba

Genk - Sledderlo - Huizen - Deelrenovatie dak


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Nieuw Dak cvba
Postadres: Grotestraat 65,BE-3600 Genk
Contactpersoon: Mevrouw Myriam Indenkleef
Tel: +32 89629060
Fax: +32 89629062
E-mail: myriam.indenkleef@nieuwdak.be
Internetadres(sen): www.nieuwdak.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Architectenbureau Peter Cornoedus & Partners bvba
Postadres: Emiel Vandorenlaan 69,BE-3600 GENK
Contactpersoon: De heer Jochen Kerkhofs
Tel: +32 89700400
E-mail: jochen@pcp-architects.be
Internetadres(sen): http://www.pcp-architects.be/ 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Genk - Sledderlo - Huizen - Deelrenovatie dak 
Referentienummer: 2018/0118/01
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45261210
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
Voornaamste plaats van uitvoering: Genk
II.2.4. Beschrijving
Genk - Sledderlo - Huizen - Deelrenovatie dak 
II.2.7. Looptijd
500 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een verklaring op eer volstaat voor de eerste fase. Bij de gunning van de opdracht worden de verschillende attesten en documenten om de conformiteit aan te tonen voorgelegd. Bij niet voorlegging dient de reden te worden opgegeven. Bij gebrek aan de juiste attesten kan de opdracht geannuleerd worden en zal Nieuw Dak en/of stad Genk schadevergoedingen eisen voor de geleden schade. Toe te voegen: document van maximum 1 zijde van een A4-formaat

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 7
D1 (Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen), Klasse 7
D12 (Bedekkingen die niet in metaal of asfalt zijn), Klasse 7
D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), Klasse 7
D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken), Klasse 7


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-26 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-08-25
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-02-26
Plaatselijke tijd: 14:00
Adres: Nieuw Dak cvba, Grotestraat 65 te 3600 GenkInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Limburg
Parklaan 25/2, BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11374155
Internetadres(sen): www.rechtbanken-tribinaux.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09