Solidariteit Voor Het Gezin

Wasserij diensten en huur linnen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Solidariteit voor het Gezin
Postadres: Tramstraat 61,BE-9052 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Eline Van der Vennet
Tel: +32 92641811
E-mail: Eline.vandervennet@svhg.be
Internetadres(sen): www.solidariteit.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Wasserij diensten en huur linnen 
Referentienummer: 2018/010
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 98310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Huur en wassen linnen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Bewonerswas 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Enkel voor Perceel 1: Van toepassing op perceel 1 - huur en wassen linnen 1. Een lijst van minimaal drie klanten van een gelijkaardige diensten betreffende het huren en wassen van linnen, uitgevoerd tijdens de voorbije drie boekjaren. Hiervoor dient, per referentie, mimimaal volgende informatie te worden aangeleverd: contactgegevens van dossierverantwoordelijke bij de klant, totale omzet per jaar. 2. Een bewijs dat er een voldoende ruime capaciteit beschikbaar is om de onderhavige opdracht naar behoren uit te voeren. De kandidaat-opdrachtnemer toont dit aan met elk, volgens hem, passende bewijsvoering. 3. De kandidaat-opdrachtnemer dient het Certificaat voor overeenstemming met de 'Aanbevelingen inzake de behandelingen van het linnen in verzorginstellingen', uitgegeven door de Hoge Gezondheidsdraad i.o.v. het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, voor te leggen. Een kandidaat die dit certificaat niet kan voorleggen, wordt automatisch uitgesloten. 2. Enkel voor Perceel 2: Van toepassing op perceel 2 - bewonerswas 1. Een lijst van minimaal drie klanten van een gelijkaardige diensten betreffende bewonerwas, uitgevoerd tijdens de voorbije drie boekjaren. Hiervoor dient, per referentie, mimimaal volgende informatie te worden aangeleverd: contactgegevens van dossierverantwoordelijke bij de klant, totale omzet per jaar. 2. Een bewijs dat er een voldoende ruime capaciteit beschikbaar is om de onderhavige opdracht naar behoren uit te voeren. De kandidaat-opdrachtnemer toont dit aan met elk, volgens hem, passende bewijsvoering. 3. De kandidaat-opdrachtnemer dient het Certificaat voor overeenstemming met de 'Aanbevelingen inzake de behandelingen van het linnen in verzorginstellingen', uitgegeven door de Hoge Gezondheidsdraad i.o.v. het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, voor te leggen. Een kandidaat die dit certificaat niet kan voorleggen, wordt automatisch uitgesloten.

Eventuele minimumeisen:
1. Zie lastenboek
2. Zie lastenboek


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-12 15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-05-13
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-02-12
Plaatselijke tijd: 15:00Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Gent, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09