Vzw Vlaams Centrum Voor Agro- En Visserijmarketing

Drukwerk 2019-2022


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
Postadres: Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 50,BE-1030 Brussel
Contactpersoon: Frederik Kempinck
E-mail: frederik.kempinck@vlam.be
Internetadres(sen): http://www.vlam.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329827


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Drukwerk 2019-2022 
Referentienummer: VLAM-VLAM/2018/02-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 22000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De aanbestedende overheid voert promotiecampagnes in binnen- en buitenland, sommige met financiële steun van de Europese Unie. De werkzaamheden van de aanbestedende overheid en de verscheidene type acties vereisen verscheidene types drukwerk in verschillende oplagen. Door de aard van de werkzaamheden betreffen het veel verschillende opdrachten.
VLAM vzw wenst een raamcontract af te sluiten met een drukkerij voor het realiseren van deze drukwerken, opdracht per opdracht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
50000.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: België, Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
De aanbestedende overheid voert promotiecampagnes in binnen- en buitenland, sommige met financiële steun van de Europese Unie. De werkzaamheden van de aanbestedende overheid en de verscheidene type acties vereisen verscheidene types drukwerk in verschillende oplagen. Door de aard van de werkzaamheden betreffen het veel verschillende opdrachten. VLAM vzw wenst een raamcontract af te sluiten met een drukkerij voor het realiseren van deze drukwerken, opdracht per opdracht. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 187-422783

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Drukwerk 2019-2022

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: DADDY KATE
Nationaal identificatienummer: 0811.530.605
Postadres: Albert Van Cotthemstraat 54,BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Graphius
Nationaal identificatienummer: 0439.126.918
Postadres: Eekhoutdriesstraat 67,BE-9041 Gent
NUTS-code: BE234
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Justitiepaleis-bijgebouw, quatre brasstraat 13, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
VLAM
Koning Albert II-laan 35 bus 50, BE-1030 Brussel
E-mail: frederik.kempinck@vlam.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VLAM
Koning Albert II-laan 35 bus 50, BE-1030 Brussel
E-mail: frederik.kempinck@vlam.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09