Stad Hasselt

Uitnodiging tot indienen offerte - Toeristische campagne Stad Hasselt - Voorbereiding en implementatie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Hasselt
Postadres: Limburgplein 1,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Mevrouw Anne Voets
Tel: +32 11239422
E-mail: anne.voets@hasselt.be
Internetadres(sen): www.hasselt.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Toeristische campagne Stad Hasselt - Voorbereiding en implementatie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2018-2089
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79340000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Dienst Toerisme, Limburgplein 1 te 3500 Hasselt
II.2.4. Beschrijving
De campagne "Hasselt in 48 uur - tijd om te genieten" werd in september 2016 gelanceerd met het doel Hasselt als citytrip locatie op de kaart te zetten. Dankzij de deze campagne werd het verblijf van toeristen effectief verlengd tot 1 à 2 nachten. In 2019 willen we de huidige campagne kritisch evalueren en het bestaande succes vasthouden, continueren en uitbreiden om in voorjaar 2020 een nieuwe campagne te lanceren. Daarom zijn we op zoek naar een partner die ons zal ondersteunen in het uitwerken en implementeren van een nieuwe campagne. Doel van deze campagne is allereerst om de verblijfsduur verder te verlengen van 1 à 2 nachten naar 3 à 4 nachten door het actieterrein van Hasselt uit te breiden naar volledig Limburg, waarbij Hasselt natuurlijk dé uitvalsbasis blijft. Daarnaast willen we Hasselt ook profileren als 'verborgen parel' naast de kunststeden. Ten slotte is het van belang dat deze campagne in samenwerking met onze stakeholders (zoals hotels, restaurants, handelaren.) gebeurt om zo tot een optimaal aanbod te komen. 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Niet van toepassing.
Eventuele minimumeisen:
1. Niet van toepassing.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Referenties

Eventuele minimumeisen:
1. * Een lijst van minimum 3 gelijkaardige opdrachten die gedurende de afgelopen vijf jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-12 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-06-12


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Afgeven van de inschrijving (persoonlijk, per koerier of per bode) kan:Tijdens de officiële openingsuren, zie hiervoor www.hasselt.be, aan het onthaal van 't Scheep (Limburgplein 1 te 3500 Hasselt). Het bewijs van afgifte verplicht laten invullen (zie bijlage bewijs afgifte offerte).

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=e-procurement&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09