Universiteit Antwerpen

GROEPSVERZEKERING - GEWAARBORGD INKOMEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Universiteit Antwerpen
Postadres: Middelheimlaan 1,BE-2020 Antwerpen
Contactpersoon: Elio Berardocco
Tel: +32 32653110
E-mail: aanbestedingen@uantwerpen.be
Internetadres(sen): http://www.uantwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329817


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
GROEPSVERZEKERING - GEWAARBORGD INKOMEN 
Referentienummer: Universiteit Antwerpen-19001UA-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66522000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Perceel 1: Het opzetten van een Groepsverzekering voor het ATP (Administratief & Technisch Personeel)
Perceel 2: Het verzekeren van het Gewaarborgd Inkomen voor het ATP Personeel (Administratief & Technisch Personeel)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Het opzetten van een Groepsverzekering voor het ATP (Administratief & Technisch Personeel) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE2
II.2.4. Beschrijving
 Perceel 1 heeft als voorwerp het opzetten van een raamcontract groepsverzekering voor de contractuele (zonder specifieke regeling bij de fusie tot oprichting van de UAntwerpen) personeelsleden ATP bestaande uit een onderdeel 'premievrijstelling', 'overlijdensdekking' en het 'opbouwen van een pensioenkapitaal'. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
zie bestek 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Het verzekeren van het Gewaarborgd Inkomen voor het ATP Personeel (Administratief & Technisch Personeel) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE2
II.2.4. Beschrijving
 Perceel 2 heeft als voorwerp het afsluiten van een raamcontract om de contractuele (zonder specifieke regeling bij de fusie tot oprichting van de UAntwerpen) personeelsleden ATP (Administratief en Technisch Personeel) een gewaarborgd inkomen te bezorgen. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
zie bestek 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-02-11 13:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09