Partena Promeris Corporate Services Esv

Office solutions: Design van een werkomgeving, uitvoeren van inrichtingswerken en levering van meubilair


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Partena Promeris Corporate Services ESV
Postadres: Gentstesteenweg 1434,BE-1082 Sint Agatha Berchem
Tel: +32 25497815
E-mail: florence.walravens@partenapromeris.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=323422 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329781


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Office solutions: Design van een werkomgeving, uitvoeren van inrichtingswerken en levering van meubilair 
Referentienummer: Partena Promeris Corporate Services ESV-0906-17-029-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is: 1) Het ontwerpen van een interieur voor bestaande of nieuwe kantoren van de Partena Promeris groep, alsook voor de opvolging van de inrichtingswerken. 2) Het inrichten (renovatie, transformatie en herinrichting) van kantoren of andere bestaande of toekomstige gebouwen. 3) De levering en montage van kantoormeubilair.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Diensten betreffende interieurontwerp en opvolging van de 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Analyse en haalbaarheidsstudie op commerciële oppervlakte, kantoren en kinderdagverblijven en opvolging van de inrichtingswerken. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Werken betreffende de inrichting van kantoren of andere 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Technieken - sanitair, hvac installatie, plafond, wand, binnenschrijnwerk, elektriciteit, vloer, schilder-en behangwerk, ventilatie, maat meubilair, en diverse werken. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Levering en montage van meubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Levering en monteren van meubilair voor kantoorgebouwen, agentschappen en kinderdagverblijven. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 225-514104

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Brussel
Rue des Quatre Bras 13, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van eerste aanleg Brussel
Rue des Quatre Bras 13, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van eerste aanleg Brussel
Rue des Quatre Bras 13, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-09