Fod Volksgezondheid Veiligheid Van De Voedselketen En Leefmilieu

Wetenschappelijke ondersteuning en evaluatie van het pilootproject "drughulpverleningsmodel in detentie"


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Postadres: Victor Hortaplein 40 ,BE-1060 Brussel
Contactpersoon: Katia Huard
Tel: +32 25248620
E-mail: katia.huard@sante.belgique.be
Internetadres(sen): www.health.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329729


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Wetenschappelijke ondersteuning en evaluatie van het pilootproject "drughulpverleningsmodel in detentie" 
Referentienummer: FOD VVVL-PSY/CD/DRUGSDETENTION/2018-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 73110000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het verlenen van wetenschappelijk advies aan de FOD Volksgezondheid met betrekking tot de uitrol van het pilootproject "drugverleningsmodel in drie gevangenissen" en het uitvoeren van een wetenschappelijke evaluatie van dit project.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
165227.95 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Verlenen van wetenschappelijk advies aan de FOD Volksgezondheid mbt de uitrol van het pilootproject 'drughulpverleningsmodel in drie gevangenissen' en het uitvoeren van een wetenschappelijke evaluatie van dit project 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 188-425096

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Wetenschappelijke ondersteuning en evaluatie van het pilootproject 'drughulpverleningsmodel in detentie

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-18

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Universiteit Gent,BE Gent
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE
V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Nationaal Instituut voor de Criminalistiek en Criminologie,BE Brussel
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-08