Bosa-dg Digitale Transformatie

User Centered Design


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: BOSA-DG Digitale Transformatie
Postadres: Simon Bolívarlaan 30,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Björn Maras
Tel: +32 27407651
E-mail: bjorn.maras@bosa.fgov.be
Internetadres(sen): http://bosa.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329715


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
User Centered Design 
Referentienummer: BOSA-DGDT-2018/M1070-F03_4
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 72000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhavige opdracht heeft betrekking op de realisatie van "User Centered Design"- oplossingen voor overheden gebruik makend van Service Design technieken en/of User Experience technieken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
2240000.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Service Design 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: België
II.2.4. Beschrijving
? Perceel 1 betreft het uitvoeren van projecten binnen het domein van Service Design bij de klanten van de FOD BOSA (de opdrachtgevers) die een beroep doen op dit raamcontact rekening houdend met de hierboven vastgelegde regels. De exacte inhoud, deliverables, timing en budget van een project worden afgestemd met de opdrachtgever en maken deel uit van een specifieke offerte. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
UX, informatiearchitectuur en design van online diensten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: België
II.2.4. Beschrijving
? Perceel 2 betreft het uitvoeren van projecten binnen het domein van User Experience bij de klanten van de FOD BOSA (de opdrachtgevers) die een beroep doen op dit raamcontact rekening houdend met de hierboven vastgelegde regels. De exacte inhoud, deliverables, timing en budget van een project worden afgestemd met de opdrachtgever en maken deel uit van een specifieke offerte. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Ondersteuning en Consultancy 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: België
II.2.4. Beschrijving
? Perceel 3 betreft de algemene strategie inzake digitale transformatie van de federale overheid helpen ontwikkelen in co-creatie met zijn stakeholders en het aanleveren van expertise inzake digitale transformatie aan de overheid. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 168-382743

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Service Design

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Internet Architects BVBA
Postadres: Koningin Astridplein 41,BE-2018 Antwerpen
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Service Design

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Namahn BVBA
Postadres: Grensstraat 21,BE-1210 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: UX, informatiearchitectuur en design van online diensten

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Internet Architects BVBA
Postadres: Koningin Astridplein 41,BE-2018 Antwerpen
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: UX, informatiearchitectuur en design van online diensten

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Cronos Public Services NV
Postadres: Veldkant 33a,BE-2550 Kontich
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 5: Ondersteuning en Consultancy

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Internet Architects BVBA
Postadres: Koningin Astridplein 41,BE-2018 Antwerpen
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 6: Ondersteuning en Consultancy

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-12-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Namahn BVBA
Postadres: Grensstraat 21,BE-1210 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
2 deelnemers per perceel

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-01-08